Chương trình: QUẢN LÝ ĐOÀN VIÊN.
 
Phiên bản: 2.0.0
  
Đơn vị triển khai: iSOFTWARE
 

Không tìm thấy Net Framework 3.5 trong máy bạn. Bạn có muốn  download ngay bây giờ?

Nếu chương trình không tự chạy, click vào đây để tiếp tục.