• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
1

Hỏi – Đáp Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (Câu 1 - 5)

Câu hỏi 1: Đại hội XII của Đảng có ý nghĩa, tầm quan trọng và nhiệm vụ như thế nào?

Trả lời:

Đại hội lần thứ XII của Đảng họp vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng: Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; trải qua 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, 2 năm thực hiện Hiến pháp năm 2013, 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới.

Để thực hiện mục tiêu cao cả đó, Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng, có giá trị định hướng và chỉ đạo sâu sắc toàn bộ quá trình triển khai tổ chứ

c thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội XII của Đảng có ý nghĩa rất trọng đại, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong 5 năm tới: tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011-2015); nhìn lại 30 năm đổi mới; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XI; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Câu hỏi 2: Chủ đề và phương châm chỉ đạo của Đại hội XII của Đảng?

Trả lời:

Mỗi kỳ Đại hội Đảng đều có một chủ đề. Chủ đề Đại hội XII của Đảng là: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Đây cũng là tiêu đề của Báo cáo chính trị tại Đại hội.

Phương châm chỉ đạo Đại hội XII của Đảng là:

“Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”.

Câu hỏi 3: Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI được đánh giá như thế nào?

Trả lời:

Những thành quả quan trọng được thể hiện trên các mặt sau đây:

- Nền kinh tế vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, quy mô và tiềm lực được nâng lên.

- Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát.

- Tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức hợp lý, từ năm 2013 dần phục hồi, năm sau cao hơn năm trước. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và thực hiện ba đột phá chiến lược được tập trung thực hiện, bước đầu đạt kết quả tích cực.

- Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh.

- Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá, xã hội, y tế có bước phát triển. An sinh xã hội được quan tâm nhiều hơn và cơ bản được bảo đảm, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện.

- Bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu có những chuyển biến tích cực.

- Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.   

- Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, có hiệu quả. Vị thế, uy tín quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng cao.

- Dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy.

- Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và đạt kết quả quan trọng.

- Quan điểm và thể chế về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện, hiệu lực và hiệu quả được nâng lên. Đã thể chế hoá kịp thời Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), xây dựng, ban hành Hiến pháp năm 2013 và nhiều bộ luật, luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII.

Câu hỏi 4: Những hạn chế, khuyết điểm qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI?

Trả lời:

- Đổi mới chưa đồng bộ và toàn diện.

- Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch; nhiều chỉ tiêu, tiêu chí trong mục tiêu phấn đấu để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại không đạt được.

- Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định nhưng chưa vững chắc; nợ công tăng nhanh, nợ xấu đang giảm dần nhưng còn ở mức cao; sản xuất kinh doanh còn gặp rất nhiều khó khăn.

- Tăng trưởng kinh tế thấp hơn 5 năm trước, không đạt mục tiêu đề ra; năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp.

- Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chậm được hoàn thiện, chưa có cơ chế đột phá để thúc đẩy phát triển; cơ cấu nguồn nhân lực mất cân đối, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp; kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ tiếp tục là những yếu tố cản trở sự phát triển.

- Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng còn chậm. Nhiều hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá, xã hội, y tế chậm được khắc phục.

- Quản lý và sử dụng tài nguyên, môi trường còn bất cập.

- Đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

- Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa bị đẩy lùi.

- Tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; đạo đức xã hội có mặt xuống cấp nghiêm trọng.

- Dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chưa được phát huy đầy đủ; kỷ cương, kỷ luật chưa nghiêm.

- Một số mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội chuyển biến chậm.

- Công tác dự báo, hoạch định và lãnh đạo tổ chức thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý phát triển xã hội còn nhiều bất cập.

- Hội nhập quốc tế có mặt chưa chủ động, hiệu quả chưa cao.

Câu hỏi 5: Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI?

Trả lời:

* Nguyên nhân khách quan:

- Do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu; thiên tai, dịch bệnh.

- Những diễn biến mới rất phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, tình hình căng thẳng do tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.

- Sự chống phá của các thế lực thù địch.

* Nguyên nhân chủ quan (là trực tiếp và quyết định nhất):

- Do chưa đánh giá và dự báo đầy đủ về một số khó khăn, hạn chế và những yếu kém vốn có của nền kinh tế vào cuối nhiệm kỳ khoá X, nên Đại hội XI đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ khá cao.

- Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa giải đáp được kịp thời một số vấn đề đặt ra trong quá trình đổi mới.

- Nhiều hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp, của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở một số nơi chậm được khắc phục.

- Năng lực dự báo còn hạn chế, cho nên một số chủ trương, chính sách, giải pháp đề ra chưa phù hợp. 

Nguồn Thành Đoàn.

 

5 nội dung cơ bản trong Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5 của Bộ Chính trị khóa XII

A bac ho BGFT

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW (khoá XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đạt được kết quả nhất định, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn có những hạn chế, chưa trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của không ít tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW (khoá XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05 – CT/TW về: “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với 5 nội dung cơ bản sau:

1- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và Nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị – xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

2- Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đó là hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của Nhân dân, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc…; Đó là các quan điểm và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về: tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự Nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân…; Đó là phong cách Hồ Chí Minh về tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hoá, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm…

 3- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của cấp uỷ và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn với việc xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam.

Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm.

4- Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện theo phương châm trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Xây dựng, tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp giữa “xây” với “chống”.

Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

5- Tiếp tục chỉ đạo biên soạn chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân và các học viện, trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, bảo đảm phù hợp với từng cấp học, bậc học và với yêu cầu giáo dục, đào tạo.

Xuân Ngọc

 

Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng hoàn thành quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

102901baoxaydung image001

Sau hơn một tháng triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đến ngày 15/8, 38/38 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trên 1.900 đảng viên đã tham gia học tập.


Quang cảnh buổi học Nghị quyết Đại hội XII tại Đảng bộ Tổng Công ty Xây dựng số 1

Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhậnthức, từ đó thống nhất trong ý chí và hành động, góp phần tăng cường xây dựng Đảng. Do đó các cấp ủy đã triển khai nghiêm túc để cán bộ, đảng viên nắm rõ nội dung, các quan điểm mới, quan điểm chỉ đạo của Đảng trong Văn kiện Đại hội XII, từ đó vận dụng thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.


Đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo ĐUK cơ sở Bộ Xây dựng tại TPHCM báo cáo Nghị quyết Đại hội XII với đảng viên.

Trên cơ sở nội dung các chuyên đề được giới thiệu, các cán bộ, đảng viên tham gia thảo luận, góp ý vào dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng phù hợp tình hình và điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Ban Chấp hành Đảng ủy Khối cũng đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.


Đồng chí Ninh Mạnh Hồng - UV Ban chấp hành ĐUK cơ sở Bộ Xây dựng, Bí thư Đảng bộ TCty IDICO báo cáo Nghị quyết Đại hội XII với Đảng bộ IDICO.

Bên cạnh việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, một số đảng bộ, chi bộ cơ sở còn kết hợp thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế thời gian gần đây, những thuận lợi và khó khăn đối với nền kinh tế nước ta trong 6 tháng đầu năm, quyết tâm của lãnh đạo Chính phủ không điều chỉnh mục tiêu phát triển kinh tế 6,7% như đã đặt ra…

Xuân NgọcĐảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

(Xây dựng) - Ngày 1/7, hơn 250 cán bộ chủ chốt thuộc Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Đại hội XII của Đảng).

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Đức Dũng - Bí thư Đảng ủy Khối khẳng định: “Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Khối để vận dụng sáng tạo tinh thần, nội dung của Nghị quyết vào thực tiễn nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2015-2020 của mỗi cơ quan đơn vị”.


Cán bộ chủ chút chốt Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tại buổi quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, sáng 1/7

Với vai trò là Bí thư Đảng ủy Khối, ông Dũng yêu cầu các cấp ủy trực thuộc, ngay sau khi kết thúc Hội nghị cán bộ chủ chốt, thì triển khai ngay việc học tập, xây dựng chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội XII tại cơ sở, tránh học qua loa đại khái và phải hoàn thành trước ngày 15/8/2016.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Theo đó, Đại hội XII của Đảng xác định mục tiêu tổng quát tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ XHCN; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.

Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Đại hội XII của Đảng đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ, đó là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Đồng thời, tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước, chú trọng CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước...

Cũng tại Hội nghị, ông Nguyễn Phong Nhật - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối đã hướng dẫn các đại biểu nội dung thảo luận Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trong đó, từng cá nhân thể hiện ý kiến của mình đối với các vấn đề cốt lõi, những vấn đề mới nêu trong Nghị quyết (phần đánh giá thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, thời cơ và thách thức, mục tiêu, giải pháp, quan điểm của Đảng về vai trò của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập,…), hướng dẫn phần góp ý vào Chương trình hành động của Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII. Đặc biệt là trách nhiệm cụ thể của cá nhân trong việc xác định nhiệm vụ và các giải pháp để thực hiện ở từng cơ quan đơn vị.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổng kết năm 2015 và đánh giá 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khóa XI “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 11 tập thể và 23 cá nhân có thành tích tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được khen thưởng.

Cao Cường - Xuân Ngọc

Bế giảng các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị (đợt 1) năm 2016

Sáng ngày 23/4/2016, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức bế giảng lớp Đảng viên mới (đợt 1) năm 2016. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Phong Nhật – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.

Lớp học lần này có 76 đồng chí đảng viên mới đang sinh hoạt và làm việc tại 38 cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối. Sau 4 ngày học tập, nghiên cứu các học viên đã được nghe giảng viên giới thiệu khái quát những vấn đề về lý luận và thực tiễn, giúp cho mỗi đồng chí nhận thức một cách cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; kiên định, trung thành với mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.


Phát biểu bế giảng đồng chí Nguyễn Phong Nhật – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối đánh giá cao tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc của các học viên; Ông đề nghị từng đồng chí đảng viên mới phải tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần tự học tập, tự nghiên cứu, không ngừng nâng cao trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và trở thành lực lượng nòng cốt xây dựng tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh; hiểu và nhận thức rõ trách nhiệm của mỗi đảng viên trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng, chống "diễn biến hòa bình" và các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay. Đồng thời thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tính tiên phong, gương mẫu; tích cực rèn đức, luyện tài, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao ở cơ quan, đơn vị; Thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, đặc biệt là 7 chương trình đột phá của Thành phố Hồ Chí Minh.


Trước đó, ngày 15/4/2016, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ xây dựng cũng tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (đợt 1). Trong thời gian hơn 2 ngày học tập, 185 quần chúng ưu tú đã hoàn thành việc nghiên cứu Khái quát Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; Nghiên cứu về một số nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Những điều kiện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.


Để đổi mới nội dung công tác học tập lý luận chính trị, trước khi bế giảng các lớp học, Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối dành thời gian trao đổi với các học viên về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, những vấn đề dư luận đang quan tâm góp phần nâng cao nhận thức chính trị, định hướng tư tưởng cho đảng viên mới và quần chúng ưu tú trước tình hình diễn biến an ninh chính trị trên thế giới hiện nay.

 Xuân Ngọc

Đảng bộ Nageco sinh hoạt chuyên đề về Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ TP HCM

(Xây dựng) - Nhằm quán triệt tinh thần Đại hội X Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ X (2015 - 2020), ngày 18/03, Đảng bộ Công ty CP Tư vấn Xây dựng tổng hợp (Nagecco), Chi bộ Cục Công tác phía Nam Bộ Xây dựng, Chi bộ Phân viện Quy hoạch Đô thị nông thôn miền Nam... phối hợp tổ chức Học tập Nghị quyết X Đại hội Đảng bộ TP HCM; Thông tin kết quả Hội nghị lần 2 - BCH Trung ương khóa XII; thông tin thời sự, trong nước và quốc tế thời gian gần đây cho hơn 110 đảng viên.

Tại Hội nghị, các đảng viên đã nghe đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng bộ Khối cơ sở và đồng chí Tô Đại Phong, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy chia sẻ thông tin những mặt đã làm và chưa làm được của nhiệm kỳ trước, cũng như những nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ X.

Bùi Hiền

Nghiêm túc trong công việc, giản dị, chan hòa trong cuộc sống

1. Điều đầu tiên tôi xúc động ở ba tôi là tình cảm đối với mẹ tôi. Sau khi xây dựng gia đình (tháng 10-1946), ông đi vào hoạt động ở Liên khu 5, mấy năm sau mới thu xếp được cho vợ là bà Phạm Thị Cúc vào ở cùng. Hồi đó, việc đi lại rất gian khổ, chú Việt Phương (thư ký Thủ tướng Phạm Văn Đồng) đưa bà đi đường bộ mấy tháng trời mới vào đến nơi. Đến nơi thì ba tôi lại được lệnh ra Bắc, nên bà lại lặn lội trở ra. Sự gian khổ vì nhiều tháng ròng rã đi bộ, lại mong ngóng tin chồng nên mẹ tôi đã phát bệnh. Sau khi sinh tôi, năm 1951, mẹ tôi bị bệnh “nửa quên nửa nhớ” và mãi vẫn không khỏi.

Điều đặc biệt là trong hoàn cảnh chiến tranh gian khổ, thất lạc thông tin, nhiều bác khác tìm người phụ nữ khác, nhưng ba tôi cả cuộc đời đã trọn vẹn với mẹ tôi. Sự trọn vẹn đó thể hiện rất sâu sắc qua những gì ba đã làm cho mẹ tôi. Vì công việc, ba tôi ở trong Phủ Chủ tịch, còn mẹ ở ngoài cho tiện việc điều trị. Dù không ở chung nhưng ông rất quan tâm, chăm lo dạy bảo tôi, nhờ anh chị em trong cơ quan từ những việc bú mớm cho đến việc học hành sau này...

Đối với mẹ tôi, ông luôn nghĩ rằng mình có lỗi, luôn trăn trở về trách nhiệm của mình đối với vợ. Ông luôn đau đáu về chuyện không chữa khỏi bệnh cho bà, dù đã cố gắng đưa bà đi ra cả nước ngoài (Liên Xô, Trung Quốc) nhưng không có kết quả. Tuần nào ông cũng đến thăm mẹ tôi nhiều lần hoặc mời bà đến chỗ ông và bao giờ cũng có quà. Lúc ba bận, ba dặn tôi mang quà ra cho mẹ, gói gém theo tình cảm của ông dành cho bà, khi về ba lại bảo tôi kể lại những gì tôi đã chăm sóc, đã làm với bà. Khi đi nghỉ ở đâu ông cũng đưa bà theo. Tôi nhớ như in hình ảnh ba tôi ngồi bên cạnh mẹ tôi, cầm tay bà cả giờ đồng hồ, dù bà không nói chuyện được. Đó không chỉ đơn thuần là sự quan tâm, đó là cả một tình yêu thương sâu sắc, một nghĩa tình sâu thẳm. Tình cảm của ba đối với mẹ rất đằm thắm và chung thủy. Có lần người nhà mẹ gợi ý ông nên làm bạn với người phụ nữ khác, còn mẹ sẽ được gia đình trông nom. Nhưng ông dứt khoát không chịu và tiếp tục sống như vậy để chăm sóc vợ.

2. Ai cũng khẳng định ba tôi là một nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp lớn. Ở góc độ một người con, tôi hiểu rằng ba tôi là một người sống rất tình cảm, không chỉ rất yêu thương vợ con mà còn đặc biệt quan tâm đến tất cả mọi người. Trong cơ quan, ông quan tâm đến những người gần gũi của mình, từ người thư ký, nấu bếp, làm vườn, người bảo vệ. Ông thường xuyên mời họ đến gặp gỡ để hỏi han, tổ chức ăn cơm với cả gia đình họ rất thân tình. Những người có hoàn cảnh gia đình đặc biệt ba sẽ quan tâm nhiều hơn. Bất cứ ai gửi thư nhờ ba giúp đỡ thì dù việc nhỏ ba cũng tận tâm giải quyết, có những việc phải mất trong nhiều năm. Hầu hết những người đã từng viết thư cho ba đều được ông trả lời. Có người viết hàng chục lá thư, tâm sự về những khúc mắc cuộc đời nhờ ba giúp đỡ. Ba tôi trả lời thư đều đặn, giúp đỡ tận nơi mà không hề biết mặt người đã trao đổi với mình bao nhiêu tâm tư trong suốt một thời gian dài. Có trường hợp do báo cáo của tổ chức mà xử lý kỷ luật cán bộ cấp cao, nhưng sau một thời gian dài tìm hiểu, khẳng định có oan sai, ba tôi trực tiếp gọi họ lên để xin lỗi.

Tác phong làm việc của ba cũng gây ấn tượng sâu sắc với tôi. Vào cuối đời, mắt ba tôi bị kém nhưng đi đến đâu tác phong làm việc ba tôi vẫn giữ nguyên, đó là không chỉ nghe báo cáo mà luôn hỏi lại ý kiến của mọi người, không phân biệt già hay trẻ để rõ thực tiễn, ba cũng luôn ghi chép rất chi tiết, chuẩn bị cẩn thận ý kiến phát biểu.

Nhiều người hay hỏi tôi rằng có người cha là một nhà lãnh đạo tầm cỡ như vậy, đâu là những kỷ niệm đáng nhớ nhất? Tình cảm, kỷ niệm với ba tôi là vô tận, không thể kể hết, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất của tôi là hàng ngày nhìn thấy ba sống rất liêm khiết, gần gũi, tình cảm, được mọi người rất quý mến. Ba tôi sống cực kỳ đơn giản, cái gì cũng mang cho hết, vì vậy trong nhà không bao giờ có gì. Thậm chí khi còn sống, lúc cần giúp đỡ người này người nọ, ba tôi lại nhờ tôi giúp về mặt tiền bạc. Khi ba mất đi, tiền cũng không hề có. Có lẽ, đó là điều sâu sắc, niềm hạnh phúc nhất khi thấy cha mình được mọi người quý mến không phải vì cương vị lãnh đạo mà vì tình cảm, đức sống giản dị. Một điều may mắn là ba tôi được ở gần Bác Hồ, học tập ở Bác Hồ rất nhiều - một lối sống tình cảm, giản dị, gần gũi mọi người, tác phong làm việc rất nghiêm túc. Đó là những điều mà tôi không bao giờ quên, bản thân tôi cũng học tập sự nghiêm túc trong công việc nhưng giản dị, chan hòa trong cuộc sống, gần gũi tất cả mọi người, từ những người bình thường nhất.

Với tôi, ba tôi rèn giũa rất nghiêm. Ba dặn dò từ những cái nhỏ nhất, như trong bữa ăn phải nhường thứ ngon nhất cho người lớn, khi gắp thức ăn không được lựa, nếu nhiều thức ăn quá thì phải sẻ bớt cho người khác, ăn uống phải sạch sẽ, tiết kiệm, không để thừa. Khi tôi hư thì ba mắng, nhưng sau đó thì lại tâm sự ba con, ba xin lỗi tôi rồi bảo ba mong con thế này thế nọ. Trong cả quá trình từ bé đến lớn, sự dạy dỗ của ba tạo cho tôi ấn tượng, những gì ba dặn thì tôi phải ghi nhớ. Sau này, trước khi mất, ba nói với tôi rằng “ba không có tiền của để lại, chỉ để lại một sự nghiệp, rằng tôi là người của nhà nước nên nhà nước sẽ lo cho tôi”. Và ba không quên yêu cầu tôi chăm sóc mẹ chu đáo. Tôi hiểu rằng, ba đã giản dị nhưng vậy thì mình cũng phải sống xứng đáng với người cha của mình. Tôi cũng đã giáo dục con mình theo cách ba đã giáo dục tôi, vì vậy bây giờ 2 đứa con tôi cũng rất ngoan, tự lập. Tôi có 2 người con: con trai Quốc Hoa (sinh năm 1994), con gái Quốc Hương (sinh năm 1997). Tên của Quốc Hoa và Quốc Hương đều là do ba tôi đặt, ý là “hoa, hương của đất nước”. Chúng tôi luôn ý thức phải giữ gìn lối sống của ông, phải noi theo, rèn giũa bản thân cho xứng với ông…

Thiếu tướng PHẠM SƠN DƯƠNG 
Con trai cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng
 

ĐOÀN KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Lầu 4, Số 14, Kỳ Đồng, F.9, Q.3, TP. HCM
Điện thoại: (08) 22 41 45 92 - Fax: (08) 3 5262560
Website: www.tuoitreboxaydung.vn
Visitors
5
Articles
594
Web Links
9
Articles View Hits
1449885