• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
23 9 nambokc

Đề cương tuyên truyền 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

I. BỐI CẢNH LỊCH SỬ DẪN ĐẾN CHỦ TRƯƠNG PHÁT ĐỘNG TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN

1. Tình hình thế giới và trong nước sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945

 Sau Chiến tranh thế giới lần thứ II, chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống trên thế giới. Các nước phát xít Đức, Ý, Nhật bị đánh bại còn đế quốc Anh, Pháp tuy thắng trận nhưng đã suy yếu. Đế quốc Mỹ tận dụng các lợi thế, nhanh chóng vươn lên cầm đầu phe tư bản chủ nghĩa, ra sức lôi kéo, tập hợp lực lượng phản động để chống lại các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Do vậy, mâu thuẫn chi phối quan hệ quốc tế lúc này là mâu thuẫn giữa các lực lượng hòa bình, dân tộc, dân chủ và hệ thống xã hội chủ nghĩa do Liên Xô làm trụ cột với lực lượng đế quốc, phản cách mạng do Mỹ đứng đầu.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã tác động, cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các thuộc địa; làm cho các thế lực đế quốc và bọn phản động quốc tế hết sức lo sợ, tìm mọi cách chống phá hòng thủ tiêu Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Mỹ công khai ủng hộ, giúp đỡ Pháp quay lại xâm lược Việt Nam và Đông Dương. Đế quốc Anh xuất phát từ quyền lợi thực dân và theo quỹ đạo của Mỹ cũng ra sức ủng hộ ý đồ của thực dân Pháp tái chiếm Đông Dương.

Trên thực tế, chính quyền cách mạng non trẻ của ta phải đối phó với muôn vàn khó khăn, đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Bên trong, “giặc đói”, “giặc dốt”, giặc nội phản hoành hành. Bên ngoài, giặc ngoại xâm liên tục tấn công. Từ vĩ tuyến 16 trở ra là 20 vạn quân Tưởng, từ vĩ tuyến 16 trở vào có hơn 1 vạn quân Anh và hơn 6 vạn quân Nhật cùng nhiều đảng phái phản động lăm le lật đổ Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, lập lại chính quyền tay sai và cướp nước ta lần nữa. “Giặc đói”, “giặc dốt”, “giặc ngoại xâm”đang đe dọa vận mệnh dân tộc ta.

2. Chủ trương cứu vãn hòa bình của Đảng và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Với dã tâm cướp nước ta một lần nữa, ngày 23/9/1945 được sự giúp đỡ của quân Anh, thực dân Pháp nổ súng gây hấn ở Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương lần thứ hai, rồi mở rộng đánh chiếm Nam Bộ và Nam Trung Bộ, tìm cách đưa quân ra Bắc Bộ, đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn, Hải Dương, gây nhiều vụ xung đột, khiêu khích ở Hà Nội.

Trước tình hình đó, cùng với việc củng cố chính quyền, bài trừ nội phản, cải thiện đời sống nhân dân, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm các biện pháp đấu tranh mềm dẻo nhằm duy trì hòa bình, giữ vững độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Để tranh thủ thời gian củng cố lực lượng cách mạng, tránh phải đối phó với nhiều kẻ thù, khi thì chúng ta tạm thời hoà hoãn với quân Tưởng để rảnh tay đối phó với quân Pháp, khi thì tạm thời hoà hoãn với Pháp để đuổi quân Tưởng và bọn tay sai ra khỏi đất nước.  

Chúng ta đã chủ động đàm phán với Pháp để tránh cuộc chiến tranh, giữ hòa bình cho cả hai dân tộc, giữ độc lập tự do cho Tổ quốc, rồi ký Hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946, sau đó ký Tạm ước ngày 14/9/1946. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn gửi thư tới nguyên thủ các nước Anh, Mỹ, Liên Xô và các thành viên của Liên hợp quốc, nêu rõ thiện chí hoà bình, mong mỏi Liên hợp quốc chấp nhận những yêu cầu chính đáng của Việt Nam để duy trì hoà bình. Đồng thời, Người liên tục gửi thư cho Chính phủ, Quốc hội, Thủ tướng Pháp và cử phái viên đến gặp người cầm đầu Pháp ở Đông Dương, tìm cách cứu vãn hoà bình, tránh cuộc chiến tranh đổ máu. Nhưng giới cầm quyền thực dân đã khước từ mọi nỗ lực cứu vãn hòa bình của chúng ta.

Chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới. Bất chấp những thiện chí hòa bình của Việt Nam, trong các ngày 15 và 16/12/1946, quân Pháp nổ súng gây hấn nhiều nơi ở Hà Nội. Ngày 17/12/1946, chúng cho xe phá các công sự của ta ở phố Lò Đúc, rồi gây ra vụ tàn sát đẫm máu ở phố Hàng Bún và phố Yên Ninh. Ngày 18/12/1946, tướng Môlie gửi cho ta hai tối hậu thư đòi chiếm đóng Sở Tài chính, đòi ta phải phá bỏ mọi công sự và chướng ngại trên các đường phố, đòi để cho chúng làm nhiệm vụ giữ gìn trị an ở Hà Nội. Chúng tuyên bố nếu các yêu cầu đó không được Chính phủ Việt Nam chấp nhận thì quân Pháp sẽ chuyển sang hành động chậm nhất là sáng ngày 20/12/1946.

Vậy là kẻ thù đã đặt dân tộc Việt Nam trước hai con đường: một là khoanh tay, cúi đầu trở lại nô lệ; hai là đấu tranh đến cùng để giành lấy tự do và độc lập. Tình thế đó buộc Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta không có lựa chọn nào hơn là cầm vũ khí đứng lên chiến đấu, phát động cuộc kháng chiến toàn quốc để bảo vệ độc lập dân tộc.

II. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA “LỜI KÊU GỌI TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN” QUYẾT TÂM CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC, BẢO VỆ TỔ QUỐC

Ngày 18 và 19/12/1946, tại Vạn Phúc, Hà Đông (nay thuộc Thành phố Hà Nội), Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp mở rộng do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì, đề ra đường lối, quyết định cả nước bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Chiều ngày 19/12/1946, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng Võ Nguyên Giáp quyết định chuyển đến các đơn vị lực lượng vũ trang mật lệnh về ngày và giờ của cuộc giao chiến trong toàn quốc. 20 giờ ngày 19/12/1946, tín hiệu bắt đầu kháng chiến toàn quốc được phát ra, đồng thời quân và dân Thủ đô Hà Nội nổ súng mở đầu cuộc kháng chiến trong toàn quốc.

Sáng ngày 20/12/1946, Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (viết ngày 19/12/1946) được phát đi khắp cả nước:

“Hỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa!

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

Hỡi đồng bào!

Chúng ta phải đứng lên!

Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.

Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!

Giờ cứu quốc đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước.

Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!

Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm!

Kháng chiến thắng lợi muôn năm!

Đó là lời hịch cứu nước, thể hiện ý chí quyết tâm sắt đá của cả dân tộc, khơi dậy sức mạnh chủ nghĩa yêu nước, truyền thống anh hùng bất khuất; động viên, thôi thúc, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bước vào cuộc kháng chiến giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Chỉ thị Toàn dân kháng chiến của Ban Thường vụ Trung ương Đảng (viết xong ngày 12-12-1946) và tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi của Tổng Bí thư Trường Chinh đã xác lập đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ và dựa vào sức mình là chính; trở thành ánh sáng soi đường cho dân tộc ta đi đến thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

III. HƯỞNG ỨNG LỜI KÊU GỌI TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN, CẢ DÂN TỘC TA ĐOÀN KẾT MỘT LÒNG CHIẾN ĐẤU CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC, GIÀNH THẮNG LỢI VẺ VANG

 1. Chuyển đất nước vào thời chiến và chuẩn bị kháng chiến lâu dài

Thủ đô Hà Nội, nơi có Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nơi thực dân Pháp có ý định đánh úp cơ quan đầu não và tiêu diệt lực lượng vũ trang của ta đã trở thành chiến trường chính trong những ngày đầu kháng chiến toàn quốc. Sau đòn tiến công chủ động, đồng loạt và bất ngờ lúc 20 giờ ngày 19/12/1946, quân và dân Thủ đô tiếp tục triển khai thế trận chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc. Trải qua 60 ngày đêm chiến đấu kiên cường, anh dũng, sáng tạo, quân và dân Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho cơ quan đầu não, tản cư, bảo đảm an toàn cho nhân dân; chuyển hàng ngàn tấn máy móc, vật tư ra An toàn khu, tạo tiềm lực ban đầu cho kháng chiến. Quân và dân Thủ đô đã đánh hàng trăm trận, làm tiêu hao nhiều sinh lực địch, giam chân chúng dài ngày trong thành phố, tạo điều kiện để cả nước bước vào chiến tranh, triển khai thế trận chiến đấu lâu dài.

Phối hợp với Thủ đô Hà Nội, quân và dân các đô thị ở Bắc vĩ tuyến 16 cũng giành được thắng lợi quan trọng. Quân và dân Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục đẩy mạnh chiến tranh du kích, đánh phá kế hoạch bình định, kiềm chế không cho địch đưa lực lượng chi viện cho Trung Bộ và Bắc Bộ. Đồng thời, cùng với những cuộc chiến đấu trực tiếp với quân Pháp, chúng ta thực hiện cuộc tổng di chuyển các cơ quan, kho tàng, máy móc vào An toàn khu. Đến tháng 3/1947, các cơ quan của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quân đội, Mặt trận đã được chuyển lên Việt Bắc an toàn. Việt Bắc trở thành Thủ đô của cuộc kháng chiến toàn quốc. Ở các địa phương cũng diễn ra việc di chuyển cơ quan vào các vùng nông thôn hoặc những nơi rừng núi, thiết lập hệ thống thông tin liên lạc giữa các địa phương và Trung ương ở chiến khu Việt Bắc. Nhân dân các vùng có chiến sự cũng triệt để thi hành chính sách “vườn không nhà trống”, tản cư ra vùng tự do.

Chỉ sau một thời gian ngắn, mọi hoạt động của đất nước đã chuyển hướng theo hoàn cảnh thời chiến và phục vụ kháng chiến lâu dài. Cuộc chiến đấu oanh liệt, sáng tạo của quân, dân Thủ đô Hà Nội và của cả nước trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến đã giáng một đòn mạnh vào chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” và ý chí xâm lược của kẻ thù, làm tiền đề vững chắc cho những thắng lợi tiếp theo của cuộc kháng chiến.

2. Đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ và dựa vào sức mình là chính; vừa kháng chiến vừa kiến quốc, giành thắng lợi vẻ vang

Khi cơ hội tìm kiếm giải pháp hòa bình không còn, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng chủ động mở đầu cuộc kháng chiến đúng thời điểm và kịp thời chuyển cả nước vào thời chiến, xây dựng thực lực và thế trận chiến tranh nhân dân. Căn cứ địa kháng chiến được củng cố, đời sống đồng bào dần ổn định, bước đầu tổ chức lại sản xuất. Hoạt động đối ngoại được tăng cường làm cho nhân dân tiến bộ thế giới, trước hết là nhân dân Pháp hiểu biết về cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

Về phía Pháp, với bản chất cố hữu của kẻ thực dân, nên sau khi được tăng cường lực lượng, chúng mở rộng vùng chiếm đóng, ráo riết thực hiện đòn tấn công quyết định để sớm kết thúc chiến tranh. Thu - Đông năm 1947, Bộ Chỉ huy quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương huy động lực lượng lớn, mở cuộc hành quân lên Việt Bắc nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não, tiêu diệt quân chủ lực, phá tan căn cứ kháng chiến của ta. Nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng và tinh thần sáng tạo, quyết tâm cao, quân và dân ta chiến đấu ngoan cường, giành thắng lợi vẻ vang trong chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông năm 1947, làm thất bại hoàn toàn chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp, mở ra giai đoạn mới cho cuộc kháng chiến.

Không thể sớm kết thúc chiến tranh theo ý định, các nhà cầm quân Pháp buộc phải chuyển sang “đánh kéo dài”, thực hiện chính sách “dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”, đồng thời tiến hành “Chiến tranh tổng lực”, tăng cường đánh phá nhiều cơ sở của ta. Trước âm mưu của địch, chúng ta không ngừng chiến đấu, phối hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh kinh tế và chính trị; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng tiềm lực kháng chiến.

Đến năm 1950, lực lượng kháng chiến của ta trưởng thành về mọi mặt, Đảng và Chính phủ quyết định mở Chiến dịch Biên giới nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, giải phóng một phần vùng biên giới phía Bắc, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc, khai thông đường liên lạc quốc tế với các nước xã hội chủ nghĩa. Sau 29 ngày đêm chiến đấu kiên cường, quân dân ta đã làm nên thắng lợi quan trọng, tạo ra bước ngoặt căn bản, đưa cuộc kháng chiến của quân và dân ta bước sang giai đoạn phản công và tiến công. Quân Pháp lui dần về thế phòng ngự.

Lợi dụng sự sa lầy cuộc chiến tranh Đông Dương của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ tăng cường viện trợ cho Pháp, ngày càng can thiệp sâu vào cuộc chiến này nhằm thực hiện âm mưu ngăn chặn phong trào cộng sản tràn xuống Đông Nam Á và sẵn sàng thay Pháp để kéo dài chiến tranh. Trước tình hình đó, Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng (tháng 2/1951) xác định nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng Việt Nam lúc này là tiêu diệt thực dân Pháp xâm lược và đánh bại bọn can thiệp Mỹ, giành độc lập, thống nhất hoàn toàn, bảo vệ hòa bình thế giới. Phát huy thế tiến công chiến lược, quân dân ta giành được những thắng lợi quan trọng trên các chiến trường như Hòa Bình, Tây Bắc, Thượng Lào,… Chiến tranh nhân dân phát triển đã đẩy quân địch lún sâu vào thế bị động. Trong khi đó, thế và lực của cuộc kháng chiến ngày càng được củng cố, lực lượng vũ trang ba thứ quân được tăng cường, bộ đội chủ lực ngày càng vững mạnh, hậu phương được củng cố là chỗ dựa, góp phần quan trọng vào thắng lợi của tiền tuyến.

Hòng xoay chuyển tình thế, dựa vào viện trợ Mỹ, Pháp lập kế hoạch Nava nhằm lấy lại quyền chủ động, tiến tới tiêu diệt bộ đội chủ lực ta để kết thúc chiến tranh. Tuy nhiên, trước sự chỉ đạo chủ động, linh hoạt của Trung ương Đảng, Bộ Tổng tư lệnh, sự chiến đấu kiên cường dũng cảm của quân và dân ta, kế hoạch trên bị thất bại, buộc Nava phải đưa quân chủ lực lên Điện Biên Phủ, biến nơi đây thành tập đoàn cứ điểm khổng lồ để tiêu diệt “chủ lực Việt Minh”. Nhưng sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, quân và dân ta đập tan cố gắng quân sự cao nhất của thực dân Pháp, tạo nên “cột mốc bằng vàng” trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta, kết thúc oanh liệt cuộc tiến công Chiến lược Đông - Xuân 1953-1954, tạo điều kiện thuận lợi cho đấu tranh ngoại giao đi đến ký kết Hiệp định Giơnevơ, chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương.

Miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng. Cách mạng Việt Nam bước vào một thời kỳ mới: thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam, tiến tới thống nhất Tổ quốc. 

*

*  *

Khi đất nước ta mới giành được chính quyền chưa được bao lâu thì lại rơi vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng nhờ Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định đúng tình hình, đưa ra đường lối đúng đắn, phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, giành được thắng lợi vẻ vang. Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả dân tộc ta đang ra sức phấn đấu thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh đất nước sau 30 năm đổi mới đã có sự thay đổi cơ bản và toàn diện, nhưng bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến là dịp để chúng ta ôn lại và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

 

Tuổi trẻ Đoàn khối chung tay cùng nhân dân vùng lũ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

21 1

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi sự góp sức chia sẻ cùng nhân dân vùng mưa bão, lũ lụt vượt qua khó khăn.

Với truyền thống “Lá lành đùm lá rách” Các cơ sở Đoàn trong khối đã vận động Đoàn viên thanh niên tại đơn vị chung tay hỗ trợ về vật chất, tinh thần ủng hộ đồng bào Miền trung với số tiền trên 30 triệu đồng. Số kinh phí trên được ghi nhận từ những đóng góp của các cơ sở Đoàn IDICO, LILAMA 18, SC5, CC14, CC1, INCOSAF, TAFICO, Chi đoàn Cục công tác phía nam, Khảo sát Miền Nam và đặc biệt là sự tham gia nhiệt tình của 02 chi đoàn bộ phận Cơ quan Tổng công ty IDICO, Chi đoàn Nhà máy thủy điện Sork Phu Miêng.

Ngày 19 – 20 tháng 11, Đoàn Khối Bộ Xây dựng, Đoàn Tổng công ty IDICO đã phối hợp và đoàn công tác thuộc cơ quan đại diện Hội Nhà báo Việt Nam tại TP HCM, Đài tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (VOH) cùng các mạnh thường quân phối hợp thực hiện hoạt động cứu trợ trên địa bàn phường Phú Đông (TP Tuy Hòa) và xã Xuân Lãnh (huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên). Đây là 2 địa phương chịu thiệt hại nghiêm trọng sau trận lũ lịch sử vừa qua.

 

 

              Đoàn cùng các mạnh thường quân tặng quà cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn sau trận lũ lịch sử tại tỉnh Phú Yên

                   Khoảng 300 suất  quà đã được trao tặng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, gồm: gạo, mì tôm, cá hộp, dầu gội, tập vở và tiền mặt kèm theo (trị giá mỗi suất quà khoảng 500.000 đồng).

Đ/c Lê Quang Bình – Bí thư Đoàn khối Bộ Xây dựng tặng quà cho người dân xã Xuân Lãnh.

                Kèm theo đó, hơn 500 bộ áo quần, cặp, ba lô cùng các nhu yếu phẩm cần thiết cũng được chương trình vận chuyển từ TP HCM đến với cho bà con (do Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM quyên góp).

              Tất cả những người dân được nhận quà hầu hết là những người già neo đơn, bệnh tật, bị thiệt hại mùa màng nặng nề do lũ lụt. Có những trường hợp rất thương tâm: nhà sụp đổ hoàn toàn, có nhà thì nhà xiu vẹo, còn trơ trọi mái nhà chỏng chơ, có trường hợp thì vừa nuôi mẹ bệnh nan y nằm 1 chỗ vừa nuôi con bị tâm thần, có các em mồ côi cả cha lẫn mẹ.

               Nói về nghĩa cử của Đoàn cứu trợ, ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, đánh giá: “Địa phương hết sức trân trọng những tình cảm quý báu mà Đoàn cứu trợ cùng các mạnh thường quân đã hỗ trợ, chia sẻ về mặt vật chất lẫn tinh thần cho người dân sau trận thiên tai tại tỉnh Phú Yên. Chúng tôi cũng hết sức trân trọng khi biết được Đoàn còn nhận tài trợ lâu dài cho các trẻ em mồ côi bị thiệt thòi. Đây là nghĩa cử cao quý và thiết thực”, ông Phùng nhấn mạnh.

Chứng kiến những hoàn cảnh quá khó khăn của bà con vùng lũ, đồng chí Đặng Thị Hy Hòa – Bí thư Đoàn Tổng Công ty IDICO đã chia sẻ ngay sau chuyến cứu trợ vừa kết thúc, đồng chi Hòa nói: “Thực sự cần lắm những tấm lòng vàng! Cần lắm những sự hỗ trợ tiếp tục của cán bộ, Đoàn viên thanh niên, người lao động. Bởi cho đi là còn mãi!”.

Nhằm chia sẽ những mất mát trong đợt lũ vừa qua, Đoàn khối sẽ tiếp tục vận động các cơ sở Đoàn chung tay hỗ trợ và sẽ phối hợp Đoàn trường cao đẳng xây dựng số 2 tổ chức hỗ trợ những Đoàn viên, sinh viên các tỉnh Quảng Bình, Quảng trị, Hà Tỉnh gia đình bị ảnh  hưởng bởi đợt lũ vừa qua vượt qua khó khăn, yên tâm học tập trong thời gian tới.

Dưới đây là một số hình ảnh trong chuyến cứu trợ tại tỉnh Phú Yên.

 

Nhiều trẻ em dân tộc xã Xuân Lãnh được các mạnh thường quân tài trợ tiền ăn học từ 1 đến 3 năm. 

Các em bé tích cực tham gia hỗ trợ đoàn bê hàng cứu trợ cho bà con.

Bà Đặng Thị Hy Hòa (ảnh phải), Chánh VP Tổng Công ty IDICO chia sẻ: “Cần lắm những sự hỗ trợ tiếp tục của mọi người cho người dân Phú Yên.Bởi cho đi là còn mãi!”.

 

 Khoảng 300 suất quà được trao tặng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, gồm: gạo, mì tôm, cá hộp, thuốc men, dầu gội, tập vở và tiền mặt kèm theo.

TRÊN CÔNG TRƯỜNG RỘN TIẾNG CA

Vừa qua, tại Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty cổ phần LILAMA 18 tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề: “Trên công trường rộn tiếng ca”.

Chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 1200 đoàn viên thanh niên và cán bộ công nhân viên tại công trường. Bên cạnh mục đích giao lưu văn nghệ, Đoàn Công ty cổ phần LILAMA 18 còn trao tặng 50 xuất quà cho con em cán bộ công nhân viên có thành tích xuất sắc trong học tập. Việc làm này mang lại ý nghĩa thiết thực, góp phần khuyến khích tinh thần lao động, cống hiến của tập thể cán bộ cán bộ công nhân viên.

Phát biểu trong chương trình khai mạc đêm văn nghệ, đồng chí Nguyễn Hồng Nhung – Bí thư đoàn cơ sở Công ty cho biết: “Đây là chương trình ý nghĩa, thiết thực chào mừng kỷ niệm 126 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tạo tinh thần đoàn kết, hăng trong lao động, sản xuất góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được đơn vị giao phó”.

Ngọc Lan

Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin yêu và kỳ vọng vào thế hệ thiếu niên, nhi đồng ngày nay

Web.ĐTN: Tối ngày 14/5, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Hà Nội), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2016).

Tham dự Lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; các đồng chí Uỷ viên BCH Trung ương Đảng: Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An, nguyên Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn; Lê Quốc Phong, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn; Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; cùng các đồng chí trong Ban Bí thư Trung Đoàn; các đồng chí nguyên Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn các thời kỳ, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương các thời kỳ và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở Trung ương.

 
 
Ban tổ chức buổi lễ đã nhận được lẵng hoa chúc mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và thiếu nhi cả nước của đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước do điều kiện công tác đã không tham dự được buổi lễ.
 
 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng bức tranh "Bác Hồ với thiếu nhi" cho Hội đồng đội Trung ương
 
 
75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quan tâm của các cấp, các ngành, các lực lượng xã hội, sự chăm sóc với bàn tay nuôi dưỡng và giáo dục của các bậc cha mẹ, thầy cô và chăm lo dìu dắt của các anh, chị phụ trách, hướng dẫn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; với tinh thần “Tuổi nhỏ chí lớn”, tổ chức Đội và từng đội viên, thiếu niên, nhi đồng trên khắp mọi miền Tổ quốc đã hăng hái thi đua, góp phần công sức của mình nhỏ bé vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, và xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
 
Nhìn lại chặng đường đã qua 75 năm, từ 05 đội viên đầu tiên, đến nay cả nước đã có hơn 12 triệu đội viên, thiếu niên và nhi đồng đang sinh hoạt trong hơn 26.208 ngàn Liên đội. Bằng các hoạt động của mình, Đội đã tập hợp hầu hết các em trong độ tuổi và là đội hậu bị tin cậy của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 
 
Lịch sử vẻ vang của Đội TNTP Hồ Chí Minh nổi bật với những phong trào thi đua sôi nổi, như: phong trào “Trần Quốc Toản”, phong trào “Kế hoạch nhỏ”, phong trào “Nghìn việc tốt”,“Em yêu biển đảo quê hương”, các chương trình: “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”, “Đêm hội trăng rằm”, Ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe, Tiến bước lên Đoàn"… các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội, như: “Học kỳ trong quân đội”, “Học làm người có ích”... tất cả đã tạo nên một rừng hoa thành tích muôn màu, muôn sắc.
 
 
Trong năm học vừa qua, tại hầu hết các cơ sở Đội đã tổ chức đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam, phát huy truyền thống, hiếu học chăm ngoan, tiến bước lên Đoàn”. Kết quả, hơn 01 triệu đội viên mới được kết nạp vào Đội, hàng trăm ngàn đội viên lớn được giới thiệu cho Đoàn; hàng triệu lượt đội viên được tuyên dương danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ ở các cấp. Hầu hết các liên đội đều có công trình măng non, trong đó, công trình tiêu biểu như: xây dựng 110 ngôi nhà "Khăn Quàng Đỏ", tặng hơn 20 ngàn đàn gà "Khăn Quàng Đỏ" cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn; 85 "Vườn rau cho em" kiểu mẫu  được trồng tại các trường nội trú và bán trú.
 
 
Các tiết mục văn đặc sắc của thiếu nhi chào  mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2016)
 
 
Cùng với sự phát triển của tổ chức Đội, lực lượng phụ trách thiếu nhi cũng lớn mạnh không ngừng. Đến nay, cả nước đã có gần 30 ngàn cán bộ phụ trách thiếu nhi chuyên và bán chuyên, bao gồm: đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách Đội trong các trường học; cán bộ phụ trách thiếu nhi ở địa bàn dân cư; hàng ngàn cán bộ chuyên trách và đội ngũ các chuyên gia, cộng tác viên với đầy đủ năng lực hoạt động trong các cơ sở Đội, tại các Cung, Nhà Thiếu nhi, đang ngày đêm miệt mài chăm lo cho sự phát triển của thế hệ măng non đất nước.
 
 
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: "Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin yêu và kỳ vọng vào thế hệ thiếu niên, nhi đồng ngày nay sẽ tiếp bước cha anh, ra sức phấn đấu, học tập, rèn luyện, thực hiện tốt những lời dạy của Bác Hồ để trở thành con ngoan, trò giỏi, tài năng, chủ nhân tương lai của đất nước, góp sức xây dựng Tổ quốc ta ngày càng hùng cường, đất nước ta ngày càng giàu mạnh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu". 
 
 
Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các bậc cha mẹ, thầy cô tiếp tục chăm lo, đầu tư hơn nữa đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Chú trọng phát triển mạng lưới trường học, cơ sở y tế, nhà văn hóa, thể thao, tạo môi trường, điều kiện cho các em được vui chơi, học tập, giải trí, phát triển trí tuệ, kỹ năng, thể lực; quan tâm chăm sóc trẻ em là con em thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, trẻ em ở miền núi, hải đảo; tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về trẻ em; phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong chăm sóc, giáo dục, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thiếu niên, nhi đồng; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đối với trẻ em.
 
 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh
 
 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần làm tốt nhiệm vụ vẻ vang được Đảng, Nhà nước tin cậy giao cho là phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động của thiếu niên, nhi đồng. Tích cực tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành cơ chế, chính sách để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện tốt vai trò đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em theo Luật Trẻ em mới được thông qua, tập trung xây dựng, củng cố Hội đồng Đội các cấp và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu niên, nhi đồng; tập trung xây dựng tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh cả trong và ngoài nhà trường, hướng dẫn nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với tâm lý lứa tuổi, nhu cầu, nguyện vọng của thiếu  niên, nhi đồng, tạo cơ hội phát triển bình đẳng và toàn diện cho các em.
 
 
Chủ tịch nước mong muốn, cán bộ phụ trách thiếu niên, nhi đồng cần phát huy tinh thần nhiệt tình, yêu trẻ, góp phần tích cực chăm lo, bồi dường thế hệ cách mạng cho đời sau. Đội TNTP Hồ Chí Minh nỗ lực thực hiện tốt chức năng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho thiếu nhi thông qua các chương trình công tác và các phong trào của Đội; làm thực chất khâu kết nạp đội viên và chuẩn bị lớp dự bị đoàn viên, giới thiệu đội viên lớn ưu tú cho Đoàn xem xét kết nạp.
 
 
Thay mặt Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương kêu gọi các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng cả nước hãy bằng những việc làm thiết thực, với ý thức tự giác, học tập, rèn luyện, đưa các phong trào của Đội ta trở thành nét đẹp hàng ngày, ở mọi lúc, mọi nơi, em nào cũng hưởng ứng tham gia, làm nên những bông hoa đẹp trong vườn hoa "Nghìn việc tốt" của tuổi thơ Việt Nam.
 
Dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao Giải thưởng Kim Đồng, năm học 2015-2016 cho 10 em tiêu biểu trong số 75 em nhận giải thưởng trên cả nước; Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương còn trao Giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2016 cho 10 Giáo viên - Tổng phụ trách Đội đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục thiếu niên, nhi đồng, giai đoạn 2011-2016.
 
 
Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo còn tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho 10 Giáo viên - Tổng phụ trách Đội được nhận Giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2016 (51 đồng chí Giáo viên - Tổng phụ trách Đội còn lại được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn).
 
 
Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn; đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao Giải thưởng Kim Đồng, năm học 2015-2016 cho 10 Liên đội trưởng xuất sắc trên cả nước.
 
Trao Giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2016 cho 10 Tổng phụ trách Đội đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục thiếu niên, nhi đồng, giai đoạn 2011-2016.
 

 

Bảo Anh

Đoàn khối Bộ Xây dựng tặng “Áo ấm mùa đông”

Trong những ngày cuối tháng 12 năm 2015, Đoàn khối cơ sở Bộ Xây dựng đã tổ chức đợt trao tặng “Áo ấm mùa đông” cho 150 học sinh nghèo con người đồng bào thiểu số tại huyện Phú Riềng và huyện Hớn Quảng thuộc tỉnh Bình Phước với tổng kinh phí gần 30 triệu đồng.

Theo kế hoạch vào giữa tháng 1 năm 2016, Đoàn khối tiếp tục tổ chức 300 áo ấm cho 300 học sinh nghèo tại các địa phương như huyện Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng và huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa với tổng kinh phí trên 60 triệu đồng.

 

Đ/c Lê Quang Bình - Bí thư Đoàn khối chụp lưu niệm cùng các em học sinh

 

Chương trình “Áo ấm mùa đông” là hoạt động được Đoàn khối duy trì hơn 2 năm qua, đây là món quà ý nghĩa có giá trị về vật chất cũng như tinh thần nhằm chia sẻ, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em trong diện hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em khuyết tật, mồ côi thuộc các tỉnh biên giới.

Xuân Ngọc

THÔNG BÁO DỜI VĂN PHÒNG ĐOÀN KHỐI CS BỘ XÂY DỰNG

Đoàn khối cơ sở Bộ Xây dựng xin thông báo, kể từ ngày 09/02/2015 Văn phòng Đoàn khối chuyển lại về địa chỉ cũ (lầu 4), số 14 đường Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh.

Xin trân trọng thông báo đến các đơn vị, cá nhân để thuận tiện liên hệ công tác

Địa chỉ:14 đường Kỳ Đồng, p9, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại:  08.22414592, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., web: tuoitreboxaydung.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác lâu dài của Quý Khách Hàng và Quý Đối Tác.

Trân trọng.

ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CN CÔNG TY TNHH NN MTV KS&XD

anh1

Thực hiện Kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối cơ sở Bộ Xây dựng, đồng thời được sự đồng ý của Chi ủy, Ban lãnh đạo Công ty, ngày 7/11/2014, tại Hội trường CN Công ty TNHH NN MTV KS&XD đã diễn ra Đại hội Đoàn thanh niên CN Công ty TNHH NN MTV KS&XD nhiệm kỳ (2014-2017).

Tham dự chúc mừng và phát biểu chỉ đạo Đại hội, về phía Ban thường vụ Đoàn Khối có đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc – Bí thư Đoàn Khối;

Về phía CN Công ty TNHH NN MTV KS&XD, có đồng chí Bùi Văn Hưng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc cùng các đồng chí cán bộ chủ chốt đã tới dự.

Đại hội Đoàn thanh niên diễn ra trong không khí hàng triệu đoàn viên, thanh niên tự hào kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi “Năm Thanh niên tình nguyện” 2014.

Đại hội đã tổng kết, đánh giá, kiểm điểm công tác Đoàn nhiệm kỳ (2012 – 2014), đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn nhiệm kỳ (2014-2017). Tiến hành bầu 05 đồng chí tham gia BCH Đoàn thanh niên CN Công ty nhiệm kỳ (2014 – 2017).

Cũng tại Đại hội, đồng chí Bí thư Đoàn khối cũng đã trao tặng 02 phần quà cho đoàn viên xuất sắc trong nhiệm kỳ từ nguồn kinh phí “Ngày lao động Cộng sản”; lãnh đạo Công ty cũng trao quà và tặng hoa lưu niệm cho các đồng chí cán bộ Đoàn nhiệm kỳ cũ.

Tin, ảnh Lê Hồng Phúc

 

ĐOÀN KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Lầu 4, Số 14, Kỳ Đồng, F.9, Q.3, TP. HCM
Điện thoại: (08) 22 41 45 92 - Fax: (08) 3 5262560
Website: www.tuoitreboxaydung.vn
Visitors
5
Articles
589
Web Links
9
Articles View Hits
1433163