• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với thanh niên trong giai đoạn hiện nay

Khi đề cập đến vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với thanh niên, trước tiên chúng ta quay trở lại với quá trình thành lập tổ chức Đoàn để hiểu vì sao tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn có vai trò quan trọng đối với thanh niên?

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ra đời là quá trình chuẩn bị lâu dài của Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh) từ năm 1923. Tại Đại hội Quốc tế thanh niên Cộng sản lần thứ IV (15/7/1924), Nguyễn Ái Quốc với tư cách là Ủy viên Đoàn Chủ tịch lãnh đạo Đại hội, đại biểu duy nhất của thanh niên Đông Dương và cũng là đại biểu duy nhất của toàn thể thanh niên các nước thuộc địa từ Á sang Phi đã trình bày bản dự thảo “Luận cương về thanh niên thuộc địa” do chính Người chủ trì soạn thảo.

Chỉ một năm sau, Nguyễn Ái Quốc- tác giả chính của “Luận cương về thanh niên thuộc địa” có mặt ở Quảng Châu (Trung Quốc) mở trường, cho xuất bản báo để bồi dưỡng, đào tạo các lớp thanh niên yêu nước Việt Nam.

Giữa năm 1925, Nguyễn Ái Quốc bắt đầu quá trình chuẩn bị sáng lập một Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam cùng một tổ chức thanh niên cộng sản Việt Nam làm đội hậu bị cho Đảng, làm lực lượng nòng cốt cho phong trào thanh niên yêu nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tại Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng tháng 2/1930 do Nguyễn Ái Quốc chủ trì, Người và các đại biểu đặc biệt quan tâm đến công tác vận động thanh niên. Cùng với việc thông qua Chính cương, Sách lược vắn tắt, Điều lệ Đảng, Hội nghị đã thông qua Điều lệ Thanh niên Cộng sản Đoàn. Quán triệt tư tưởng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và của Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng, tháng 10/1930, Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất đã thảo luận và thông qua một văn kiện mang ý nghĩa lịch sử mở ra thời kỳ mới trong quá trình xây dựng tổ chức Đoàn.

Vào mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3/1931, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta tiến hành Hội nghị lần thứ 2. Tại Hội nghị này Trung ương đã dành nhiều thời gian trong những ngày cuối để thảo luận và tiếp tục có những quyết định quan trọng về công tác thanh vận như chính thức chỉ định một đồng chí trong Ban Thường vụ trực tiếp phụ trách công tác vận động thanh niên.

Được Bộ Chính trị Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, theo đề nghị của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ ba họp từ ngày 22 đến ngày 25/3/1961 đã thảo luận và biểu quyết lấy ngày 26/3/1931, một ngày trong thời gian cuối của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai làm ngày kỷ niệm thành lập Đoàn hàng năm đúng với thực tiễn lịch sử đã diễn ra.

Từ khi ra đời đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Việt Nam luôn giữ vai trò quan trọng, luôn thể hiện tinh thần xả thân trong các cuộc đấu tranh, kháng chiến giữ vững độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ, luôn là lực lượng quan trọng trong thời kỳ kiến thiết đất nước. Thanh niên Việt Nam luôn phát huy truyền thống của dân tộc, luôn nêu cao tinh thần xung phong, tình nguyện, xung kích, đi đầu trong các cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ; trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và chống quân xâm lược Trung Quốc; trong thời kỳ kiến thiết đất nước sau chiến tranh; trong thời kỳ đổi mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế …luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, vì lẽ đó tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn giữ vai trò quan trọng đối với thanh niên trong từng giai đoạn lịch sử.

Trong giai đoạn hiện nay khi đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, có biết bao nhiêu cơ hội và cũng đan xen không ít những khó khăn, thách thức, thanh niên vẫn là lực lượng xã hội to lớn, có tiềm năng hùng hậu. Thế hệ thanh niên ngày nay được kế thừa tinh hoa truyền thống của dân tộc và những thành quả của cách mạng, mở rộng giao lưu quốc tế; họ có mặt mạnh cơ bản là trình độ học vấn cao hơn trước, nhạy cảm với thời cuộc, giàu lòng yêu nước, có khát vọng đưa đất nước vượt qua nghèo nàn, lạc hậu, thực hiện thành công mục tiêu lý tưởng do Đảng đề ra là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn thừa nhận rằng, hoạt động của Đoàn Thanh niên và công tác thanh niên trong thời gian qua cũng còn không ít những hạn chế. Tổ chức Đoàn vẫn chưa tạo được sự phát triển đồng đều ở các cấp, chưa phát huy được mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên. Công tác giáo dục của Đoàn tuy rộng nhưng chưa sâu, chất lượng của nhiều đoàn viên chưa cao; việc đoàn kết, tập hợp thanh niên trên một số lĩnh vực chưa hiệu quả. Một bộ phận thanh thiếu niên còn có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm đến tình hình đất nước, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc. Trình độ học vấn của một bộ phận thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số còn thấp; tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên vẫn gia tăng và diễn biến phức tạp. Đây là những vấn đề rất đáng lo ngại, trong đó tổ chức Đoàn có phần trách nhiệm lớn.

Để giải quyết những hạn chế hoạt động của Đoàn và công tác thanh niên nêu trên, vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với thanh niên trong giai đoạn hiện nay cần tập trung vào những vấn đề sau:

Thứ nhất, tổ chức Đoàn phải làm tốt và có hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên cơ sở từ thực tiễn cuộc sống đếnvới thanh niên. Phải phát huy tốt những thế mạnh thanh niên đó là: có nhận thức tốt, có kiến thức chuyên sâu, bản lĩnh chính trị vững vàng. Mạnh dạn tham mưu với Đảng, Nhà nước tạo điều kiện cho thanh niên tham gia tích cực vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.  

Thứ hai, hướng thanh niên tới những phẩm chất cần có của người lao động mới để đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đó là: chủ động, tự giác, khiêm tốn, có bản lĩnh, giỏi chuyên môn, thạo việc, sáng tạo, quan tâm đến năng suất, chất lượng, hiệu quả, có tư duy kinh tế, tiếp cận khoa học công nghệ mới, có kỹ năng giao tiếp xã hội, thích ứng nhanh với môi trường mới ... .Đồng thời yêu cầu thanh niên tham gia với trách nhiệm cao nhất trong việc học tập văn hóa, học nghề và nỗ lực lập nghiệp cho chính bản thân mình để mỗi thanh niên phải thực sự giỏi ít nhất một nghề hoặc một lĩnh vực, đó cũng là trực tiếp tham gia phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế theo hướng năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao khả năng cạnh tranh quốc gia, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra, cũng như khi Việt Nam ngày càng tham gia sâu rộng vào các hiệp định song phương, đa phương như: TPP, cộng đồng kinh tế ASEAN, tổ chức thương mại thế giới WTO… và thông qua đó cải thiện cuộc sống của bản thân mình, gia đình mình ngày càng tốt đẹp hơn.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức cho thanh niên thông qua những bài học từ thực tiễn cuộc sống, từ sự gương mẫu của các bậc phụ huynh, của thầy cô giáo, của cán bộ đảng viên, của các nhà lãnh đạo các cấp và chính các gương thanh niên tiêu biểu trên mọi lĩnh vực. Qua các hoạt động văn hóa, giáo dục, truyền thống phải lấy mục đích giáo dục nâng cao đạo đức, thuần phong mỹ tục tốt đẹp cho thanh niên trong thời kỳ hội nhập. Ngoài ra, giáo dục đạo đức cho thanh niên cần tập trung vào những đức tính hiếu thảo với bố mẹ, kính trọng người già, yêu thương trẻ nhỏ, sống trọng tình trọng nghĩa với bạn bè đồng nghiệp...đấu tranh chống lối sống thực dụng, ích kỷ, hẹp hòi chạy theo đồng tiền, coi thường luân thường đạo lý trong thanh niên. Tăng cường lấy cái hay đẩy lùi cái xấu thông qua các hoạt động nêu gương, biểu dương các điển hình tiên tiến, thông qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, nhân đạo từ thiện...để từng bước hình thành lối sống đẹp trong thanh niên.

Thứ tư, để có niềm tin và lý tưởng đẹp trước hết thanh niên phải là những người có sức khỏe, thể chất tốt, tinh thần lành mạnh. Vì vậy, đòi hỏi tổ chức Đoàn phải quan tâm đến việc giáo dục sức khỏe thể chất cho thanh niên, tạo cho thanh niên có sân chơi bổ ích, đa dạng hóa hình thức luyện tập thể dục, thể thao trong thanh niên; xây dựng và củng cố các loại hình câu lạc bộ rèn luyện sức khỏe, các loại hình ca múa nhạc, vui chơi giải trí lành mạnh trong thanh niên. Lập các đề án thu hút mọi nguồn lực xã hội để xây dựng ngày càng nhiều các khu vui chơi giải trí, nhà văn hóa dành cho đối tượng là thanh niên.

Thứ năm, tổ chức Đoàn phải là trung tâm trong việc xây dựng mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội để hỗ trợ thanh niên trong việc xây đắp niềm tin và hoài bão. Tổ chức Đoàn sẽ không thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình nếu như không có sự hỗ trợ của gia đình và các tổ chức khác trong xã hội. Vì vậy cần có sự phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức, giáo dục và giúp đỡ thanh niên, tổ chức ra các hoạt động sáng tạo, tạo ra các sân chơi lành mạnh thu hút thanh niên tham gia.

Có thể khẳng định trong giai đoạn hiện nay, lực lượng Thanh niên niên Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi để tự khẳng định bản thân, cống hiến trí tuệ, sức trẻ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn thể hiện rõ vai trò là người bạn đồng hành đầy tin tưởng của thanh niên để tập hợp và phát huy hết sức trẻ, lòng nhiệt huyết của thanh niên, thực hiện trách nhiệm của một lực lượng tiên phong của đất nước.

Nguyễn Xuân Ngọc

Trưởng ban Tuyên giáo ĐUK Bộ Xây dựng

{fcomment}
 

ĐOÀN KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Lầu 4, Số 14, Kỳ Đồng, F.9, Q.3, TP. HCM
Điện thoại: (08) 22 41 45 92 - Fax: (08) 3 5262560
Website: www.tuoitreboxaydung.vn
Visitors
7
Articles
613
Web Links
9
Articles View Hits
1523518